piątek, 27 maja 2016

Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu

W związku z dywersyfikacją działalności firmy, Zarząd
Leber Sp. z o.o. 32-080 Zabierzów, ul. Zachodnia 2
ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu.Kandydat na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki powinien spełniać następujące wymagania formalne:
a) wykształcenie wyższe – preferowane techniczne, prawnicze lub ekonomiczne;
b) staż pracy co najmniej 5 lat, w tym co najmniej 3 lata pracy na stanowisku kierowniczym w spółkach prawa handlowego
c) korzystanie z pełni praw publicznych;
d) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych;
e) niepodleganie określonym w przepisach prawa lub umowie ograniczeniom lub zakazom pełnienia funkcji członka zarządu w spółkach prawa handlowego lub Spółce;
f) niekaralność

Zgłoszenie kandydata powinno zawierać :
a) CV zawierające klauzulę „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb prowadzonego postępowania konkursowego, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późniejszymi zmianami)”.
b) list motywacyjny

Dalszy etap rekrutacji będzie prowadzony w formie konkursu obejmującego prezentację wizji rozwoju przedsiębiorstwa stworzoną przez kandydata na podstawie informacji otrzymanych od spółki po zgłoszeniu.

Aplikację można składać drogą elektroniczną
do 30 czerwca 2016 na adres: rekrutacja@leber.pl